Regulamin

Korzystanie ze strony internetowej Technetix (zwanej dalej „stroną Technetix”) oraz relacje użytkownika z Technetix podlegają niniejszemu regulaminowi. Prosimy uważnie się z nimi zapoznać, gdyż mają one wpływ na ustawowe prawa i obowiązki użytkownika.  Jeśli nie zgadzasz się z niniejszym regulaminem, nie korzystaj ze strony Technetix.  Wszelkie pytania dotyczące regulaminu należy kierować na adres: info@technetix.com.

1   Korzystanie ze strony Technetix

Witryna Technetix jest udostępniona do osobistego użytku zgodnie z niniejszym Regulaminem.  Korzystając ze strony Technetix, zgadzasz się przestrzegać niniejszego Regulaminu.  Technetix może zmienić ten Regulamin w dowolnej chwili, ze skutkiem od chwili opublikowania tych zmian na tej stronie.

2   Własność intelektualna 

Treść strony Technetix jest chroniona prawami autorskimi, znakami handlowymi, prawami do baz danych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Treść strony Technetix można odtwarzać i wyświetlać na ekranie komputera, przechowywać tę treść w postaci elektronicznej na dysku (ale nie na serwerze lub innym urządzeniu magazynującym podłączonym do sieci komputerowej) lub wydrukować jedną kopię tej treści do własnego, osobistego, niekomercyjnego użytku pod warunkiem zachowania w niezmienionej postaci wszelkich zapisów dotyczących praw autorskich i własnościowych.  

Z wyjątkiem wyraźnej zgody udzielonej powyżej, użytkownikowi nie wolno odtwarzać, modyfikować, publikować, przesyłać, rozpowszechniać ani wykorzystywać w jakichkolwiek celach publicznych lub komercyjnych żadnego z materiałów bądź treści umieszczonych na stronie Technetix bez uprzedniej zgody Technetix na piśmie.

Znaki handlowe, logotypy i nazwy marek wykorzystane na stronie Technetix stanowią własność firmy Technetix lub innych osób trzecich.  Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać tych znaków handlowych, logotypów lub marek bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela; w Regulaminie taka zgoda nie jest udzielana.

3   Korzystanie ze strony Technetix przez użytkownika 

Korzystając ze strony Technetix, użytkownik nie będzie umieszczać na stronie, umieszczać linków, przesyłać ani w żaden inny sposób publikować:

  1. jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, o charakterze nękającym, oszczerczych, obraźliwych, zawierających groźby, szkodliwych, wulgarnych ani budzących inne zastrzeżenia;
  2. materiałów zachęcających do postępowania stanowiącego przestępstwo karne, powodujących odpowiedzialność cywilną albo w inny sposób niezgodnych z prawem, rozporządzeniami lub przyjętymi zasadami postępowania;
  3. kopii materiałów chronionych prawem autorskim bez pozwolenia właściciela;
  4. danych osób trzecich, jak imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu;
  5. jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, pliki lub kody służące do zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności strony Technetix bądź jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu.

 

Użytkownik nie będzie (a) przeszkadzać innym osobom w korzystaniu lub czerpaniu przyjemności ze strony Technetix; ani (b) podszywać się pod inną osobę lub podmiot; ani też (c) ograniczać lub uniemożliwiać innemu użytkownikowi korzystanie ze strony Technetix.

Użytkownik odpowiada za nasze straty i koszty wynikające z naruszenia postanowień punktu 3.

4   Dostępność produktów 

Strona Technetix zawiera informacje o charakterze międzynarodowym, prosimy zatem, aby dostępność wszelkich produktów lub usług wymienionych na stronie Technetix weryfikować u lokalnego przedstawiciela handlowego firmy Technetix.  Żaden z zapisów na stronie Technetix nie stanowi oferty ani innego rodzaju dokumentu umownego, który można by zaakceptować.  Produkty i usługi Technetix są sprzedawane zgodnie ze standardowymi warunkami handlowymi Technetix, udostępnianymi na żądanie.

5   Strony internetowe osób trzecich

Z myślą o wygodzie użytkowników strona Technetix zawiera linki do innych stron internetowych lub treści niebędących pod kontrolą firmy Technetix.  Technetix nie odpowiada za poprawność lub wiarygodność jakichkolwiek informacji, danych, opinii, porad lub stwierdzeń zawartych na tych stronach.  Podanie takich linków nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji ani poparcia ze strony Technetix.

6   Ogólne zastrzeżenie prawne

Pomimo że firma Technetix stara się udostępniać na stronie Technetix dokładne informacje, nie ponosi ona jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakość, dokładność lub kompletność informacji. Technetix może zmieniać podawane informacje lub produkty w dowolnej chwili bez uprzedzenia.  Wzmianki o produktach lub usługach innych niż Technetix służą celom informacyjnym i nie stanowią poparcia ani rekomendacji.  

WSZELKIE INFORMACJE SĄ PODANE NA STRONIE TECHNETIX „TAKIE, JAKIE SĄ”, ZE WSZELKIMI WADAMI I BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI JAWNYCH LUB DOROZUMIANYCH.  FIRMA TECHNETIX I JEJ DOSTAWCY ZASTRZEGAJĄ SOBIE WSZELKIE GWARANCJE, ZARÓWNO JAWNE, JAK I DOROZUMIANE, W TYM, BEZ WYJĄTKÓW, DOTYCZĄCE ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA ORAZ NIENARUSZANIA PRAW BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z POSTĘPOWANIA PRZY UZGODNIENIACH, KORZYSTANIU LUB W PRAKTYCE HANDLOWEJ.

FIRMA TECHNETIX I JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY DOZNANE W NASTĘPSTWIE KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z TEJ STRONY, ANI KORZYSTANIA Z PODANYCH NA NIEJ INFORMACJI LUB POLEGANIA NA NICH.  FIRMA TECHNETIX I JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE, NAWET JEŚLI FIRMIE TECHNETIX LUB JEJ DOSTAWCOM ZAKOMUNIKOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEJ STRATY.

Firma Technetix nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane przez okoliczności, na które nie ma wpływu.

Odpowiedzialność Technetix nie podlega ograniczeniom w przypadku śmierci lub obrażeń ciała bezpośrednio spowodowanych niedbalstwem Technetix w krajach, w których próba wykluczenia takiej odpowiedzialności przez Technetix jest niezgodna z prawem.

7   Prawo Technetix do wstrzymania, ograniczenia lub zablokowania dostępu

Możemy wstrzymać, ograniczyć lub zablokować dostęp do strony Technetix w trybie natychmiastowym według własnego uznania lub w sytuacji niedotrzymania przez użytkownika zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

8   Prawo właściwe 

Niniejszy regulamin podlega prawu angielskiemu i walijskiemu.  Wszelkie spory będziemy starać się rozstrzygać szybko i skutecznie.  W przypadku niezadowolenia z naszego postępowania ze sporami i chęci podjęcia działań sądowych musi to nastąpić na terenie Wielkiej Brytanii.

9   Pozostałe postanowienia

Użytkownik nie może przenosić swoich praw wynikających z niniejszego Regulaminu na jakąkolwiek inną osobę.  Technetix może przenieść swoje prawa wynikające z niniejszego Regulaminu na inny podmiot w przypadku uzasadnionego przeświadczenia, że prawa użytkownika pozostaną nienaruszone.

Jeśli użytkownik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, a Technetix zdecyduje się to zignorować, to pomimo wszystko firma Technetix może skorzystać ze swoich praw i przysługującego zadośćuczynienia w terminie późniejszym lub w innej sytuacji niezastosowania się przez użytkownika do Regulaminu.

Właścicielem i operatorem strony Technetix jest firma Technetix Limited, zarejestrowana w Anglii i Walii jako spółka o numerze 2484988.  Siedziba: Communications House, Edward Way, Burgess Hill, West Sussex RH15 9TZ, Wielka Brytania.

 


Polityka w zakresie przeciwdziałania łapówkarstwu

W Wielkiej Brytanii z dniem 1 lipca 2011 r. weszła w życie nowa ustawa w sprawie przeciwdziałania łapownictwu, mająca zastosowanie nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale w działalności firmy Technetix na całym świecie.

Firma Technetix stosuje najwyższe standardy etycznego postępowania i uczciwości w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, niezależnie od miejsca. Firma Technetix prowadzi swoją działalność w sposób przejrzysty i etyczny — zawsze wygrywamy poprzez oferowanie najlepszych produktów i usług. Takie przejrzyste, rzetelne postępowanie w biznesie sprzyja głębszym relacjom zaufania pomiędzy firmą Technetix a jej partnerami handlowymi i klientami; ma to ogromne znaczenie dla naszej reputacji i rozwoju w przyszłości i jesteśmy mocno przekonani, że to jest i zawsze był najlepszy sposób na odniesienie sukcesu.

Każdy pracownik lub inna osoba działająca z ramienia firmy Technetix odpowiada za zachowanie naszej reputacji oraz prowadzenie działalności firmy w sposób uczciwy i profesjonalny. Firma Technetix nie toleruje jakichkolwiek form przekupstwa, bezpośredniego ani pośredniego, ze strony ani wobec swoich pracowników, członków władz, przedstawicieli i doradców, jak również osób lub firm działających na jej rzecz lub w jej imieniu.

Firma Technetix opublikowała nową politykę w sprawie łapownictwa, nakreślającą stanowisko organizacji w zakresie zapobiegania i zwalczania łapownictwa. Polityka ta ma zastosowanie do wszystkich pracowników wszystkich spółek grupy Technetix, jak również pracowników tymczasowych, doradców i kooperantów na całym świecie. Szkolenie w zakresie nowej polityki przeciwdziałania łapownictwu zostanie przeprowadzone dla wszystkich pracowników w najbliższych miesiącach. Zarząd oraz kierownictwo wyższego szczebla zobowiązują się wdrażać i egzekwować w całej organizacji skuteczne systemy zmierzające do przeciwdziałania, monitorowania i zwalczania łapownictwa. Aby zapoznać się z pełną treścią polityki przeciwdziałania łapownictwu, kliknij tutaj.

 

Paul Broadhurst

Prezes Zarządu