Kodeks postępowania dla dostawców Technetix

Niniejszy dokument określa wymagania Technetix wobec dostawców, bez względu na to, czy wytwarzają oni produkty dla Technetix, czy dostarczają towary od osób trzecich.  Przestrzeganie niniejszego kodeksu postępowania jest obowiązkowe, nawet w przypadku gdy oczekiwania Technetix są większe niż wymogi prawne w niektórych krajach. Każdy dostawca jest odpowiedzialny za postępowanie zgodne z przepisami, zarówno w obszarze własnych działań, jak i w swoim łańcuchu dostaw.

Technetix zaangażowany jest we współpracę ze swoimi dostawcami w celu zapewnienia zgodności ich działań z przepisami oraz zapewnia wsparcie tam, gdzie jest to możliwe.

Standardy etyczne 

Każdy dostawca musi zobowiązać się do prowadzenia swojej działalności zgodnie z wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka. Technetix oczekuje, że wszystkie interesy z rzeczywistymi i potencjalnymi dostawcami będą prowadzone w sposób przejrzysty i sprawiedliwy. Firma nie będzie tolerować łamania praw człowieka w jakimkolwiek obszarze działalności lub łańcuchu dostaw. Wszyscy pracownicy oraz dostawcy zobowiązani są działać etycznie, stale spełniając wymogi prawne i regulacyjne.

Prawa pracownicze

Istnieją pewne standardy, takie jak międzynarodowe standardy pracy MOP (Międzynarodowej Organizacji Pracy), które Technetix uznaje za powszechnie obowiązujące. Dostawcy firmy zobowiązani są do spełnienia tych norm oraz dopilnowania, że zasady tę stosowane są dalej w ich łańcuchu dostaw. 

W szczególności:

  • Dostawca nie stosuje żadnej formy pracy przymusowej, niewolniczej, obowiązkowej, pracy dzieci, niewolnictwa i handlu ludźmi;
  • Pracownicy dostawcy muszą mieć możliwość swobodnego wyboru zatrudnienia i, jeżeli chcą się zwolnić z pracy z zachowaniem rozsądnego terminu wypowiedzenia, nie wolno stosować wobec nich żadnych środków przymusu, kar lub gróźb, a zatrudnienie musi być dobrowolne;
  • Godziny pracy i wynagrodzenia powinny być porównywalne z obowiązującymi normami lokalnymi oraz muszą być zgodne z wszelkimi przepisami lokalnymi.
  • Dostawcy nie będą wymagać od swoich pracowników złożenia kaucji pieniężnej lub przekazania dokumentu tożsamości wydanego przez organy administracji państwowej, paszportu lub pozwolenia na pracę jako warunku zatrudnienia.

Technetix nie akceptuje żadnej formy dyskryminacji, molestowania ani mobbingu.

Technetix utrzymuje bliskie stosunki robocze ze wszystkimi dostawcami. Pracownicy dostawców zachęcani są do zgłaszania wszelkich zastrzeżeń dotyczących pracy niewolniczej, handlu ludźmi lub jakichkolwiek innych działań uznanych za niezgodne z zasadami etyki i standardami pracy określonymi w niniejszym kodeksie, wysyłając wiadomość e-mail na adres qualityandcompliance@technetix.com lub kontaktując się z kierownictwem firmy Technetix, dzięki czemu podjęte zostaną odpowiednie działania.

Regularne kontrole przeprowadzane przez personel operacyjny i kierownictwo w siedzibie dostawców stanowią nieodłączny element wysiłków Technetix zmierzających do utrzymania bliskich stosunków pracowniczych z dostawcami. Podczas tych wizyt warunki pracy i standardy etyczne poddawane są szczególnej ocenie między innymi poprzez bezpośrednie rozmowy z pracownikami dostawców na hali produkcyjnej lub w stosownym miejscu ich pracy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kwestią priorytetową dla dostawcy musi być bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników w każdym obszarze działalności. Jako standard minimalny, każdy dostawca musi przestrzegać wszystkich przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podejmować aktywne działania na rzecz zapobiegania wypadkom w miejscu pracy, a także zapewniać pracownikom pracę w bezpiecznym i zdrowym środowisku pracy, wolnym od wszelkich zagrożeń chemicznych, biologicznych i fizycznych. W przypadkach gdy nie jest możliwa eliminacja tych zagrożeń, pracownicy muszą być wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochronny oraz odbyć stosowne szkolenia w celu zapewnienia im ochrony przed wszelkimi negatywnymi skutkami tych zagrożeń. Jeżeli pracownicy są zakwaterowani w miejscu pracy, dostawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczne i zdrowe środowisko w pomieszczeniach mieszkalnych dla personelu.

Standardy środowiskowe

Aby nieustannie doskonalić nasze działania w zakresie ochrony środowiska, Technetix określa roczne zadania oraz wytycza cele ograniczające wpływ swoich usług i działań na środowisko. Aby z powodzeniem realizować te cele, nasi dostawcy są również zobowiązani podejmować aktywne działania na rzecz ograniczania wpływu swojej działalności na środowisko.

Międzynarodowa norma ISO 14001 określa wytyczne dla systemów zarządzania środowiskiem, w tym audytu środowiskowego, oceny wydajności, aspektów i skutków oraz oceny cyklu życia. Na potwierdzenie zaangażowania naszych dostawców w działania na rzecz ochrony środowiska, oczekujemy, że nasi dostawcy są albo certyfikowani zgodnie z normą ISO 14001:2015 albo, jeżeli nie są w posiadaniu certyfikatu jakości, przestrzegają wytycznych ISO 14001:2015 jako minimalnego standardu.

System zarządzania jakością

Wybieramy naszych dostawców na podstawie jakości produktów, które oferują. Niezmiernie ważne jest, żeby klienci Technetix mieli pewność, że dostarczamy produkty i świadczymy usługi najwyższej jakości. Aby to zapewnić, nasi dostawcy zobowiązani są dbać o przejrzystość systemów zarządzania jakością oraz przejawiać gotowość do wdrażania ulepszeń, gdzie naszym zdaniem jest to niezbędne. Na potwierdzenie zaangażowania naszych dostawców w działania na rzecz jakości, oczekujemy, że nasi dostawcy są albo certyfikowani zgodnie z międzynarodową normą ISO 9001:2015 albo, jeżeli nie są w posiadaniu certyfikatu jakości, przestrzegają wytycznych ISO 9001:2015 jako minimalnego standardu.

Zgodność materiałowa

Wszystkie produkty dostarczane firmie Technetix muszą spełniać odpowiednie wymogi prawne i regulacyjne w krajach, do których produkty są dostarczane lub w kraju, w którym produkty będą używane, o czym wiadomo dostawcy. Wymogi te to między innymi dyrektywa UE w sprawie ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych (dyrektywa RoHS), rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), regulacje dotyczące opakowań i oznakowań symbolem CE, a także normy UL obowiązujące w USA i Kanadzie. Technetix oczekuje od swoich dostawców pełnej wiedzy na temat wymogów prawnych i regulacyjnych, które muszą spełniać ich produkty.

Jeżeli dostawca nie wie, jakie wymogi muszą być spełnione, musi podjąć ten temat z Technetix przed dostarczeniem jakichkolwiek produktów. Dostawca zobowiązany jest przechowywać pełną i dokładną dokumentację potwierdzającą, że dany produkt spełnia istotne wymogi prawne i regulacyjne przez okres co najmniej 10 lat, oraz okazać ją Technetix na żądanie.

Zmiany produktu

Nie można dokonywać żadnych zmian w specyfikacji produktu bez pisemnej zgody firmy Technetix. Zasada ta obowiązuje zarówno wtedy, kiedy dostawca wytwarza produkty dla Technetix, jak i w przypadku gdy dostarcza towary od stron trzecich. Jeżeli dostawca chce zmienić specyfikację produktu, powinien o tym pisemnie powiadomić firmę Technetix, przedstawiając szczegóły zmiany oraz opisując jak może ona wpłynąć na wydajność produktu. Technetix może następnie podjąć decyzję o akceptacji lub odrzuceniu zmiany i zaprzestać składania dalszych zamówień od tego dostawcy. Wszystkie zamówienia złożone przez firmę Technetix przed powiadomieniem o zmianie specyfikacji muszą być zrealizowane na podstawie pierwotnej specyfikacji. 

W przypadku gdy dostawca wytwarza produkty dla Technetix nie wolno mu stosować alternatywnych komponentów, materiałów lub procesów produkcyjnych bez pisemnej zgody Technetix zgodnie z procedurą powiadamiania o zmianie konstrukcyjnej (ECN) obowiązującej w Technetix.

Minerały pochodzące z obszarów objętych konfliktem

Nasi dostawcy zobowiązani są do zachowania procesów, które minimalizują możliwość zawierania przez produkty dostarczane Technetix minerałów pochodzących z obszarów objętych konfliktem. Minerały pochodzące z obszarów objętych konfliktem to minerały, które zostały wydobyte w warunkach konfliktu zbrojnego oraz z naruszeniem praw człowieka. Zgodnie z ustawodawstwem amerykańskim (ustawą Dodda-Franka) i wytycznymi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OCED) Technetix uznaje, że minerały pochodzące z obszarów objętych konfliktem to złoto, cyna, wolfram i tantal pochodzące z obszarów objętych konfliktem we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga.

W przypadku gdy produkty wytwarzane lub dostarczane do Technetix zawierają złoto, cynę, wolfram i tantal, dostawca musi być w stanie udowodnić, jakie kroki podjął w celu ustalenia źródła pochodzenia tych minerałów i zapewnić, że nie pochodzą one z obszarów objętych konfliktem.

Przepisy antyłapówkarskie i antykorupcyjne

Technetix nie toleruje żadnej formy przekupstwa, korupcji lub wyłudzenia, bezpośredniej lub pośredniej, proponowanej lub przyjmowanej przez pracowników, dostawców lub jakiekolwiek inne strony, z którymi prowadzi interesy. 

Wszyscy dostawcy są zobowiązani zapoznać się z treścią i stosować się do zasad sformułowanych w polityce antykorupcyjnej firmy Technetix, która podlega okresowym aktualizacjom. Wszyscy dostawcy mają obowiązek dopilnować, aby dyrektorzy, kadra kierownicza, pracownicy, konsultanci oraz inni przedstawiciele stosowali się do zasad sformułowanych w polityce antykorupcyjnej Technetix i/lub wykazać, że wdrożyli przepisy, które są w znacznym stopniu podobne do zasad polityki antykorupcyjnej Technetix, i że takie przepisy są egzekwowane.

Informacje poufne i własność intelektualna

Informacje przekazywane dostawcy o firmie lub przez firmę Technetix muszą być traktowane jako poufne i wykorzystywane wyłącznie w celu dostawy towarów i/lub usług do Technetix.

O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie z dostawcą, Technetix jest właścicielem praw własności intelektualnej do wszelkich rysunków, projektów, specyfikacji, oprzyrządowania, wyposażenia i innych materiałów dostarczanych przez firmę lub opracowanych dla Technetix oraz wszelkich ulepszeń, modyfikacji lub pochodnych powstałych w wyniku przekazania dostawcy jakichkolwiek materiałów przez Technetix.

Zgodność z przepisami i raportowanie

Normy określone w niniejszym kodeksie postępowania to minimalne standardy, których spełnienia Technetix oczekuje od swoich dostawców (oraz każdego łańcucha dostaw dostawcy).

Oprócz niniejszego kodeksu postępowania, Technetix może poprosić dostawców o wypełnienie kwestionariusza dla dostawcy w celu oceny standardów postępowania dostawcy oraz potwierdzenie, że są one zgodne z wymogami Technetix. Jeśli kwestionariusz dla dostawcy wykaże, że wymogi Technetix nie są spełniane, w zależności od stopnia uchybień Technetix według własnego uznania albo odmówi wejścia w relację biznesową, albo będzie współpracować z tym dostawcą w zakresie zapewnienia zgodności działań z przepisami.

Dostawcy mają obowiązek niezwłocznie zawiadomić Technetix w przypadku domniemanego lub rzeczywistego naruszenia obowiązujących przepisów prawa, regulacji lub zasad niniejszego kodeksu postępowania, wysyłając wiadomość e-mail na adres qualityandcompliance@technetix.com. Dostawcy zobowiązani są prowadzić właściwą i pełną dokumentację wykazującą, że w pełni przestrzegają oni niniejszego kodeksu postępowania, oraz udzielić stosownych informacji Technetix na żądanie. Technetix zastrzega sobie również prawo do przeprowadzenia audytu dostawców w celu potwierdzenia zgodności ich działań z niniejszym Kodeksem. 

Jakiekolwiek uchybienie postanowieniom niniejszego kodeksu postępowania uprawni Technetix do rozwiązania umowy z dostawcą, w tym anulowania zleceń otwartych, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych środków prawnych, które może zastosować Technetix.