Algemene voorwaarde

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze Technetix-website (de "Technetix-site") en uw relatie met Technetix. Lees ze aandachtig door, aangezien ze van invloed zijn op uw rechten en aansprakelijkheden volgens de wet. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik dan niet de Technetix-site. Als u vragen hebt over de voorwaarden, neem dan contact op met info@technetix.com.

1   Gebruik van de Technetix-site

De Technetix-site wordt u aangeboden voor uw persoonlijk gebruik met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden. Door de Technetix-site te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Technetix kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en dergelijke wijzigingen worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

2   Intellectuele eigendom

De inhoud van de Technetix-site is beschermd door copyright, handelsmerken, databankenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. U kunt de inhoud van de Technetix-site ophalen en weergeven op een computerscherm, dergelijke inhoud in elektronische vorm opslaan op schijf (maar niet op een server of ander opslagapparaat aangesloten op een netwerk) of één exemplaar van dergelijke inhoud afdrukken voor uw eigen persoonlijke, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u alle copyright- en eigendomskennisgevingen intact houdt.

Behalve zoals hierboven uitdrukkelijk is toegestaan, mag u geen materiaal of inhoud op de Technetix-site reproduceren, wijzigen, publiceren, verzenden, distribueren of gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Technetix.

De handelsmerken, logo's en merknamen die op de Technetix-site worden gebruikt, zijn eigendom van Technetix of andere derde partijen. U mag dergelijke handelsmerken, logo's of merknamen niet gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar; dergelijke toestemming wordt niet verleend in deze gebruiksvoorwaarden.

3   Uw gebruik van de Technetix-site 

In uw gebruik van de Technetix-site zult u geen berichten plaatsen, linken naar, verzenden of anderszins publiceren:

  1. elk onwettig, intimiderend, lasterlijk, beledigend, bedreigend, schadelijk, obsceen of anderszins aanstootgevend materiaal;
  2. materiaal dat gedrag aanmoedigt dat een strafbaar feit is, resulteert in civielrechtelijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd is met toepasselijke wetten, voorschriften of gedragsregels;
  3. exemplaren van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming van de eigenaar;
  4. persoonlijke gegevens van derden, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer;
  5. inhoud die softwarevirussen, bestanden of code bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van de Technetix-site of software of apparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken.

U zult (a) zich niet bemoeien met het gebruik of genot van een andere persoon van de Technetix-site; of (b) zich uitgeven voor een persoon of entiteit; of (c) een andere gebruiker van de Technetix-site beperken of weigeren.

U bent verantwoordelijk voor onze verliezen en kosten die voortvloeien uit uw schending van dit hoofdstuk 3.

4   Beschikbaarheid van producten

De Technetix-site biedt internationale informatie, dus neem contact op met uw plaatselijke Technetix-vertegenwoordiger voor informatie over de beschikbaarheid van producten of diensten die worden vermeld op de Technetix-site. Niets op de Technetix-site vormt een aanbod of een ander type contractueel document dat aanvaardbaar is. De producten en diensten van Technetix worden verkocht volgens de standaard verkoopvoorwaarden van Technetix, die op aanvraag verkrijgbaar zijn.

5   Websites van derden

Voor het gemak van de klanten bevat de Technetix-site koppelingen naar andere websites of inhoud die niet door Technetix worden beheerd. Technetix is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van informatie, gegevens, meningen, adviezen of verklaringen op deze sites. Het opnemen van dergelijke links impliceert geen enkele aanbeveling of goedkeuring door Technetix.

6   Algemene disclaimer

Hoewel Technetix heeft geprobeerd correcte informatie te verstrekken over de Technetix-site, neemt Technetix geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie en Technetix kan de vermelde informatie of producten te allen tijde zonder kennisgeving wijzigen. Vermelding van niet-Technetix-producten of -services is alleen voor informatiedoeleinden en vormt geen goedkeuring of aanbeveling.

ALLE OP DE TECHNETIX-SITE VERSTREKTE INFORMATIE WORDT GELEVERD "IN DE HUIDIGE STAAT" MET ALLE FOUTEN EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET. TECHNETIX EN HAAR LEVERANCIERS WIJZEN ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES AF, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DIE VAN BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK OF DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN HANDELSVERKEER, GEBRUIK OF HANDELSPRAKTIJK.

TECHNETIX EN HAAR LEVERANCIERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF DE ONMISBAARHEID OM DEZE SITE TE GEBRUIKEN OF HET GEBRUIK VAN OF HET VERTROUWEN OP DE GEGEVEN INFORMATIE. TECHNETIX EN HAAR LEVERANCIERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, ZELFS ALS TECHNETIX OF HAAR LEVERANCIERS OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJK VERLIES.

Technetix is niet verantwoordelijk voor enig verlies veroorzaakt door omstandigheden buiten haar redelijke controle.

De aansprakelijkheid van Technetix is niet beperkt in geval van overlijden of persoonlijk letsel dat rechtstreeks wordt veroorzaakt door nalatigheid van Technetix in die landen waar het onwettig is om dergelijke aansprakelijkheid uit te sluiten.

7   Technetix recht om toegang op te schorten, te beperken of te blokkeren

We kunnen uw toegang tot de Technetix-site onmiddellijk opschorten, beperken of blokkeren op onze redelijke discretie of als u een van uw verplichtingen in deze gebruiksvoorwaarden schendt.

8   Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van Engeland en Wales. We zullen proberen eventuele meningsverschillen snel en efficiënt op te lossen. Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij met onenigheid omgaan en u wilt gerechtelijke stappen ondernemen, moet u dit doen binnen het Verenigd Koninkrijk.

9   Diversen

U mag uw rechten onder deze gebruiksvoorwaarden niet overdragen aan een andere persoon. We kunnen onze rechten onder deze gebruiksvoorwaarden overdragen aan een ander bedrijf waarvan wij redelijkerwijs van mening zijn dat uw rechten niet zullen worden aangetast.

Als u deze gebruiksvoorwaarden schendt en Technetix ervoor kiest om dit te negeren, heeft Technetix nog steeds het recht om zijn rechten en rechtsmiddelen te gebruiken op een later tijdstip of in een andere situatie waarin u de gebruiksvoorwaarden schendt.

De Technetix-site is eigendom van en wordt beheerd door Technetix Limited, geregistreerd in Engeland en Wales onder ondernemingsnummer 2484988. Geregistreerd kantoor: Innovation House, Technetix Business Park, Albourne, West Sussex, BN6 9EB, Verenigd Koninkrijk.

 


Anti-omkopingsbeleid

Sinds 1 juli 2011 is er een nieuwe anti-omkopingswet in het VK gekomen die niet alleen in het VK geldt, maar voor alle Technetix-activiteiten wereldwijd.

Technetix is en is altijd toegewijd aan het toepassen van de hoogste normen van ethisch gedrag en integriteit in haar bedrijfsactiviteiten en overal waar het actief is. Technetix profiteert van het zakendoen op een transparante en ethische manier - we winnen altijd door het beste te zijn in onze producten en service. Dit transparante, eerlijke en zakelijke gedrag helpt om diepere vertrouwensrelaties tussen Technetix en onze zakelijke partners en klanten te bevorderen; dit is van vitaal belang voor onze reputatie en toekomstige groei en we zijn ervan overtuigd dat dit altijd de beste manier is geweest om succesvol te zijn.

Elke medewerker en ieder persoon die namens Technetix optreedt, is verantwoordelijk voor het handhaven van onze reputatie en voor het uitvoeren van eerlijk en professioneel zakendoen. Technetix tolereert geen enkele vorm van omkoping, hetzij direct of indirect door, of van zijn werknemers, functionarissen, agenten, consultants of personen of bedrijven die namens of namens Technetix handelen.

Technetix heeft een nieuw anti-omkopingsbeleid uitgegeven waarin de positie van de organisatie over het voorkomen en omkoping wordt beschreven. Dit beleid is van toepassing op alle werknemers van alle Technetix-groepsmaatschappijen, evenals op uitzendkrachten, consulenten en aannemers wereldwijd. In de komende maanden zal aan alle werknemers training worden gegeven over het nieuwe anti-omkopingsbeleid. Het bestuur en het senior management streven naar het implementeren en handhaven van effectieve systemen in de hele organisatie om omkoping te voorkomen, te monitoren en te elimineren. Klik hier om het volledige anti-omkopingsbeleid te lezen.

 

Paul Broadhurst

Chief Executive Officer